Upravni postupci i upravni sporovi

Upravni postupak je skup pravila kojima se pred državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja rješavaju upravne stvari, kao što su

donošenje upravnih akata, zaključivanje upravnih ugovora, zaštitu korisnika usluga od opšteg interesa, kao i preduzimanje drugih upravnih aktivnosti u upravnim stvarima, u skladu sa zakonom.

Našu kancelariju karakteriše bogato iskustvo u pružanju usluga Klijentima iz ovih oblasti, a što obuhvata:

  • davanje pravnih savjeta,
  • iniciranje akata kojima se pokreće upravni postupak,
  • zastupanje na raspravama pred državnim i drugim organima koja imaju javnopravna ovlašćenja za vođenje postupka,
  • izrada pravnih ljekova.

Po iscrpljivanju sredstava u upravnom postupku, a u cilju adekvatne pravne zašite klijenta, pružamo sljedeće usluge:

  • pokretanje upravnih sporova podošenjem tužbi Upravnom sudu,
  • zastupanje na raspravi pred sudom, te
  • izjavljivanje pravnih ljekova.

Uspješno pratimo izmjenu propisa iz ove oblasti, sudsku praksu, te i u tom smislu dajemo smjernice Klijentima na koji način ostvariti zaštitu svojih prava.

Back to top