Stvarno pravo

Stvarno pravo je sastavni dio građanskopravne materije, koje obuhvata pravo svojine i druga prava koja za svoj objekt imaju pokretnu ili nepokretnu stvar.

Ukoliko smatrate da vam je potrebna potpuna i efikasna zaštita vaših prava i pravnih interesa u ovoj oblasti, u Advokatskoj kancelariji “Jovović, Mugoša & Vuković” mogu vam se pružiti sljedeće usluge:

  • pravna pomoć i zastupanje pred sudom i drugim organima radi zaštite prava svojine, službenosti, zaloge, državine, kao i u drugim postupcima iz oblasti stvarnog prava
  • preduzimanje pravnih radnji kojima se stiču ili prometuju pokretne i nepokretne stvari
  • sastavljanje i tumačenje ugovora
  • zastupanje u svim postupcima koji proizilaze iz ugovornih obaveza
  • pokretanje i vođenje postupaka uknjižbe, zabilježbe i drugih pravnih ovlašćenja kod nadležnog organa
  • vođenje postupaka za dobijanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti kod nadležnih organa
  • usluge posredovanja u pravnom prometu nepokretnosti
Back to top