Radno pravo

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje pravni položaj subjekata radnog prava (poslodavaca i zaposlenih), kao i nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa.

U našoj kancelariji se više decenija pružaju usluge  iz oblasti radnog prava. Pod tim se podrazumijeva:

  • izradu Zakonom propisanih akata za Poslodavce, kao što su Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematitaziji radnih mjesta, Pravilnik o poštovanju radne discipline, Pravilnik o vrednovanju radnog učinka i dodjeljivanju bonusa i dr. ,
  • izrada Ugovora o radu, menadžerskih ugovora,
  • usaglašavanje ovih akata sa novim propisima,
  • izrada Ponuda i aneksa ugovora i radu,
  • izrada rješenja o otkazu ugovora radu, rješenja o prestanku radnih odnosa, kao i niza drugih pravnih akata kojima se regulišu odnosi između Poslodavca i Zaposlenog.

U kancelariji se pružaju usluge savjetovanja klijenata iz ove oblasti svakodnevno, pod čim se podrazumijeva davanje usmenih pravnih savjeta, kao i davanje pisanih pravnih savjeta ako je to zahtjev Klijenta i ako kompleksnost problema to zahtjeva.

Takođe, prepoznati smo kao kancelarija sa velikim brojem predmeta pred sudovima i drugim državnim organima u kojima zastupamo klijente radi ostvarivanja i zaštite prava iz rada i po osnovu rada (sporovi oko poništaja rješenja o otkazu ugovora o radu, poništaja aneksa, transformacije radnog odnosa, utvrđenja postojanja radnog odnosa, zabrane konkurencije, te ostvarivanja novčanih potraživanja iz rada i po osnovu rada).

U kancelariji takođe postoji veoma bogato iskustvo u vođenju disciplinskih postupaka protiv zaposlenih u ime Poslodavca zbog povrede radne obaveze.

Back to top