Primjena opšteg kolektivnog ugovora

Primjena Opsteg Kolektivnog Ugovora Blog Jmv

Novi Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori („Sl. list CG“, br. 150/2022, u daljem tekstu: „OKU“) stupio je na snagu 30.12.2022. godine, sa periodom važenja od tri godine. OKU sadrži značajne novine u odnosu na prethodno važeći Opšti kolektivni ugovor („Sl. list CG“, br. 14/2014, 39/2016, 40/2018, 37/2019, 74/2019 i 8/2020 i 21/2021), koji je prestao da važi 30.12.2022. godine.

OKU propisuje rokove za usaglašavanje granskih kolektivnih ugovora i kolektivnih ugovora kod poslodavca. OKU predviđa da će se granski kolektivni ugovori usaglasiti sa OKU u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, dok će se kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasiti sa OKU i granskim kolektivnim ugovorom u roku od šest mjeseci od dana donošenja granskih kolektivnih ugovora.

Tako, dana 15.02.2023. godine, stupio je na snagu Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa („(„Sl. list CG“, br. 18/2023), kada je i prestao da važi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa („Sl. list CG“, broj 18/15).

Novim Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa utvrđeni su koeficijenti složenosti poslova za utvrđivanje zarade zaposlenih u ovim oblastima, što će dovesti do značajnog povećanja zarada tih zaposlenih. Ovim Ugovorom je predviđeno i moguće dodatno uvećanje koeficijenata složenosti poslova za obračun zarada minimum od po 10% za 2024. i 2025. godinu, u zavisnosti od makroekonomskih parametara i limita potrošnje koji budu utvrđeni za 2023. i 2024. godinu, saglasno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, o čemu će se zaključiti poseban sporazum ugovornih strana do kraja fiskalne 2023. i 2024. godine. Ovo je prvo povećanje koeficijenata za državne službenike i namještenike od 2016. godine, kada je donesen Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Dalje, regulisani su koeficijenti zarade za sve zaposlene iz nekadašnje grupe poslova D (ekspertsko-rukovodni, ekspertski i izvršni kadar), a takođe je izvršeno i usaglašavanje koeficijenata za rad na istim ili sličnim poslovima zaposlenih u upravi i pravosuđu.

Novi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa predviđa i uvećanje zarade po času zarada zaposlenog i to: i) za noćni rad (između 22 časa i 6 časova narednog dana) 50%, ii) za rad na dan državnog ili vjerskog praznika 150% (što je bilo predviđeno i ranijim Granski kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa), iii) za prekovremeni rad 50%, iv) provedenom u pripravnosti u organima gdje su zaposleni posebnim propisom obavezani na pripravnost -10% cijene časa utvrđene prema osnovnoj zaradi zaposlenog, v) za rad nedjeljom 80%, s tim da uvećanje zarade za rad nedjeljom ne pripada zaposlenima koji su raspoređeni na radna mjesta čija priroda posla zahtijeva rad u smjenama. Za pojedine zaposlene u oblasti pravosuđa, osnovna zarada uvećava se po času: i) dežurstva – 50%, ii) provedenom u pripravnosti – 20% cijene časa utvrđene prema osnovnoj zaradi zaposlenog.

Granski kolektivni ugovor za ove oblasti prvi put predviđa da se osnovna zarada zaposlenog uvećava po osnovu naučnog zvanja i to: magistru nauka/masteru za 0,80 obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu, ako je ovo naučno zvanje stečeno u skladu sa propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG“, broj 42/17) i doktoru nauka za 1,20 obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu. Ovaj Granski kolektivni ugovor prvi put predviđa i način rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u oblasti uprave i pravosuđa.

Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa je predviđeno da se kolektivni ugovori kod poslodavca usaglase sa OKU i ovim Ugovorom u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Ovim Granskim kolektivnim ugovorom napravljen je veliki korak naprijed u pravcu poboljšanja prava i zarada zaposlenih u pravosuđu i državnoj upravi, a u narednom periodu se očekuje stupanje na snagu i drugih granskih kolektivnih ugovora, radi njihovog usaglašavanja sa OKU.

Ovaj tekst se daje samo u informativne svrhe i ne treba ga smatrati pravnim savjetom. 

Back to top