Pravo intelektualne svojine

Pojam intelektualne svojine označava prava koja imaju autori, pronalazači i ostali nosioci prava intelektualne svojine.

Ova oblast prava dotiče pitanja autora književnih, naučnih i umjetničkih djela, prava interpretatora, proizvođača fonograma, filmskih producenata, radiodifuznih organizacija, i izdavača, posebna prava proizvođača baza podataka, autorsko ugovorno pravo, kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i posebnih prava proizvođača baza podataka i zaštitu autorskog prava i njemu srodnih prava.​

Pravo intelektualne svojine obuhvata i zaštitu žiga, zaštitu patenta, kao i zaštitu industrijskog dizajna.

U našoj kancelariji pružaju se usluge zaštite prava intelektualne svojine na nacionalnom i međunarodnom nivou, kako pred nadležnim državnim, tako i pred nadležnim sudskim organima.​

Back to top