Pravo informacionih tehnologija

Pravo informacionih tehnologija je grana prava kojom se regulišu pravna pitanja koja se odnose na informacione tehnologije, digitalnu sferu i internet.

Pružanje pravnih usluga u predmetima iz oblasti prava informacionih tehnologija obuhvata pravne savjete i pravnu pomoć koji se prvenstveno tiču interneta:

  • zaštita djece na internetu,
  • zaštita privatnosti u digitalnom okruženju,
  • zaštita podataka i obrada podataka putem različitih internet platformi, elektronske trgovine, ugovaranja usluga i sl.

Takođe, radimo analizu i tumačenje relevantnih zakona i drugih propisa koji se tiču IT sektora, kao i savjetovanje u vezi sa zaštitom intelektualne svojine u oblasti računarskog prava, pitanja elektronskog potpisa, licenci, i sl.

Pružamo pravnu podršku i pomoć u sačinjavanju raznih vrsta ugovora, kao što su ugovori o razvoju softvera, o održavanju i podršci, a učestvujemo i u pregovorima vodeći brigu o zaštiti interesa klijenata u ovim ugovorima.

U našoj kancelariji takođe se pružaju savjetodavne usluge u odnosu na usklađenost poslovanja IT kompanija sa zakonom i relevantnim propisima, a posebno propisima o privatnosti, kao i:

  • zastupanje u postupcima pribavljanja dozvola, odobrenja, licenci,
  • izrada ugovora o uslugama i
  • zastupanje pred sudovima i nadleženim državnim organima.
Back to top