Porodično i nasljedno pravo

Cilj porodičnog prava je da pruži pravnu zaštitu porodicama, reguliše njihove odnose I obezbijedi dobrobit djece I članova porodice.

U našoj kancelariji imamo dugogodišnje i bogato iskustvo u oblasti porodičnog prava.

Pružamo pravnu pomoć u svim postupcima vezanim za porodične odnose, vanbračnu zajednicu i brak, a zastupamo i u postupcima:

 • razvoda,
 • poništaja braka,
 • starateljstva nad djecom,
 • rješavanja imovinskih odnosa,
 • alimentacije,
 • zakonskog izdržavanja,
 • utvrđivanja i osporavanja roditeljskog prava,
 • usvajanja djece, i sl.

 

Nasljedno pravo je grana prava kojom se regulišu pravna pitanja koja se odnose na prenos imovine i prava sa jedne generacije na drugu, nakon smrti osobe.

Iz oblasti nasljednog prava pružamo pravnu pomoć koja se odnosi na:

 • izradu ugovora, kao što je npr. ugovor o doživotnom izdržavanju,
 • savjetovanje u vezi sa pravima nasljednika,
 • zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim organima u postupcima nasljeđivanja i rješavanju sporova oko nasljedstva, itd.
Back to top