Medicinsko pravo (Zdravstvo i Farmaceutika)

U okviru ove grane  prava regulišu se pitanja koja se odnose na medicinu, zdravstvo i pružanje medicinskih usluga.

U oblasti medicinskog prava (zdravstvo I farmaceutika) pružamo usluge zdravstvenim i farmaceutskim ustanovama u:

 • savjetovanju pri osnivanju, spajanju, isl.,
 • izradi osnivačkih akata,
 • sačinjavanju raznih vrsta ugovora,
 • pružanju svih vrsta pravne pomoći i zastupanja u upravnim i sudskim postupcima,
 • izradi internih akata,
 • usklađivanju poslovanja sa relevantnom pravnom regulativom, pravilima i standardima.
 • Bavimo se i pitanjima zaštite prava pacijenata, kao i:
 • savjetima u vezi sa medicinskim postupcima,
 • relevantnim propisima u ovoj oblasti I njihovoj primjeni,
 • etičkim pitanjima,
 • pitanjima zaštite ličnih podataka, prava na privatnost i povjerljivost medicinskih podataka, i sl.

Zastupamo pacijente u sporovima protiv medicinskih ustanova u slučajevima medicinske greške, nepravilnog liječenja ili kršenja prava pacijenata.

Takođe, pružamo pravne savjete zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima pri zaključenju ugovora, usklađivanju sa propisima, pravilima i standardima u ovoj oblasti.

Back to top