Kompanijsko pravo

Kompanijsko pravo je oblast prava koja reguliše status privrednih društava (kompanija) i drugih poslovnih subjekata.

U našoj kancelariji pružaju se usluge osnivanja i registracije svih oblika obavljanja privredne djelatnosti, kao što su:

  • Društvo sa ograničenom odgovornošću,
  • Akcionarsko društvo,
  • Ortačko društvo,
  • Komanditno društvo,
  • Dio stranog društva,
  • Registracija preduzetnika, itd.

Poseban aspekt naše ponude čine savjetodavne usluge u vezi sa statusnim promjenama poslovnih subjekata.

Pored toga, dio našeg angažmana može biti vezan za korporativni menadžment, sporove vezane za korporativni status, komercijalne ugovore, insolventnost (bankrot ili reorganizaciju), likvidaciju itd.

Na kraju, osim prethodno navedenih usluga iz domena kompanijskog prava, u našoj kancelariji pružaju se i usluge osnivanja i registracije neprofitnih organizacija.

Back to top