Građanski i privredni sporovi

Građanski i privredni sporovi odvijaju se po pravilima parničnog postupka, a započinju procesnim radnjama koje za cilj imaju razrješenje oprečnih interesa stranaka u postupku, te postaju konačni donošenjem pravosnažne sudske odluke ili sporazumom stranaka.

Sa velikim iskustvom u radu na predmetima iz građanske i privredne materije, u našoj kancelariji se klijentima pruža širok spektar usluga u zaštiti njihovih građanskih prava i građanskopravnih odnosa, kao i zaštiti pravnih interesa privrednih subjekata, a koje uključuju:

  • izrade pravnih mišljenja
  • pravne konsultacije
  • izrade ugovora
  • zastupanje stranke u postupku arbitraže
  • zastupanje stranke u postupku medijacije
  • izrade podnesaka za iniciranje postupaka pred sudom i drugim državnim organima
  • zastupanje interesa stranke na raspravama pred sudom i drugim državnim organima
  • izrada pravnih ljekova
  • pružanje ustavno-sudske zaštite
  • izrada predstavki za zaštitu prava pred Evropskim sudom za ljudska prava
Back to top