1. Prihvatanje uslova upotrebe sadržaja internet stranica

Pristupanjem internet stranicama Advokatske kancelarije Jovović, Mugoša, Vuković (u daljem tekstu: „JMV“), pregledom sadržaja, bilo kakvom upotrebom bilo kojeg objavljenog sadržaja, računarskom obradom sadržaja usled koje je neka informacija proslijeđena informatičkim resursima JMV-a, saglasili ste se sa sljedećim uslovima upotrebe sadržaja internet stranica (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“). U tom smilsu, saglasili ste se da prihvatate da sadržina Opštih uslova predstavlja sadržinu formalnog ugovora koji je ovim putem zaključen između Vas i JMV-a. Ukoliko želite da isključite primjenu Opštih uslova, odnosno isključite mogućnost zaključenja ugovora, imate mogućnost da ne pristupite sadržajima JMV-a, ili da ih na drugi način ne upotrebljavate.

2. Sadržina informacija

Saglasili ste se da je JMV ovlašćen da izmijeni ili ukloni bilo koju od objavljenih informacija prema sopstvenom nahođenju i bez prethodnog upozorenja, što uključuje i mogućnost da Vam bude uskraćen pristup nekoj od informacija. Nadalje, saglasili ste se da: informacije prezentovane putem internet stranica JMV-a, predstavljaju dio integrisanog informacionog sistema (u daljem tekstu: “IS”) JMV-a; da IS smiju pristupiti samo ovlašćeni korisnici; da je JMV ovlašćen da štiti svoje informatičke resurse i sprječava neovlašćenu upotrebu IS; da upotrebom IS i/ili bilo kojeg uređaja koji je povezan na IS pristajete na sljedeće uslove: i) JMV ima pravo da ispituje komunikaciju sa IS iz razloga koji se ne ograničavaju na testiranje ranjivosti IS i monitoring mrežnih i korisničkih aktivnosti; ii) u bilo kojem trenutku, JMV je ovlašćen da zaplijeni podatke uskladištene na IS; iii) komunikacije i podaci koji su uskladišteni u IS nijesu privatnog karaktera i podliježu redovnom pregledu, pri čemu mogu biti objelodanjeni i/ili upotrijebljeni od strane JMV-a u zakonom predviđene svrhe; iv) IS podliježe sigurnosnim provjerama korisnika putem mjera kontrole pristupa, koje su dizajnirane sa ciljem zaštite informatičkih intresa JMV-a. Povreda bilo koje od sigurnostnih mjera predstavljaće krivično djelo koje će biti pravno procesuirano na odgovarajući način.

3. Svojina nad sadržajima

Saglasili ste se da JMV zadržava svojinu nad objavljenim sadržajima i da sadržina prava obuhvata i sva prava koja mogu proisteći iz osnova dizajna, idejnog rješenja i drugih srodnih prava koje štiti regulativa koja lokalno i/ili međunarodno uređuje marteriju intelektualne svojine. JMV Vas ovlašćuje da pregledate sadržine i da sačinite jednu kopiju pregledanog materijala za ličnu upotrebu (prethodno isključuje pravo na komercijalnu upotrebu sadržaja). Sadržaj ne može biti prodat, reprodukovan ili distribuiran bez saglasnosti JMV-a. Prava trećih lica na žigove, grafička rješenja i slično predstavljaju lična apsolutna prava tih lica.

4a. Proslijeđeni sadržaji (od Vas prema JMV-u)

Bezuslovno i neopozivo ste se saglasili da JMV ima pravo da sve sadržaje - koje ste proslijedili elektronskim putem posredstvom JMV-ovih internet stranica – bez naknade obrađuje, analizira, objavljuje (djelimično ili kao cjelinu), modifikuje i slično, uz obavezu čuvanja podataka koji su zakonima Crne Gore propisani kao lični podaci. U tom smislu, ovim putem deklarišete da posjedujete sva pravna ovlašćenja za proslijeđivanje sadržaja JMV-u, te da ćete naknaditi eventualnu štetu koju bi JMV mogao pretrpjeti usljed povrede prava trećih lica.

4b. Proslijeđeni sadržaji (od JMV-a prema Vama)

Saglasili ste se da neke internet stranice JMV-a koriste cookie-je. Cookie je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na Vašem računaru i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu. Funkcija cookie-a je da omogući praćenja i analize posjeta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice. U konkretnom slučaju, Vaši lični podaci nijesu sačuvani, što znači da se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se cookie čuva na Vašem računaru, neophodno je da onemogućite cookie za ovu internet stranicu u Vašem internet pretraživaču. Ranije instaliran cookie možete obrisati iz Vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje cookie-a može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice kojoj pristupate.

5. Prestanak ugovornog odnosa

Ugovor koji je zaključen između JMV-a i Vas Vašim prihvatanja Opštih uslova ostaće na snazi sve dok ga jedna ugovorna strana ne otkaže pisanim putem (porukom elektronske pošte). Odredbe ugovora čija primjena uzrokuje posljedice trajnog karaktera ostaće na pravnoj snazi nakon što ugovor bude otkazan.

6. Odricanje od prava na naknadu štete

Saglasili ste se da ste se zaključenjem ovog ugovora odrekli prava na potraživanje naknade štete koja bi mogla nastati usljed Vaše upotrebe neke informacije koja je objavljena na internet stranicama JMV-a. U tom smislu, zaključenjem ovog ugovora - s izuzetkom obaveze zaštite informacija koje su zakonima Crne Gore propisane kao lične i/ili poverljive - JMV Vam ne daje bilo kakvu eksplicitnu ili implicitnu garanciju u vezi sa sadržinom (ili greškama u sadržini) informacija koje su objavljene na JMV-ovim internet stranicama.

7. Spoljni sadržaji

JMV može u svoje sadržaje uključiti i hyperlinkove na internet stranice trećih lica. Saglasili ste se da JMV nije odgovoran za sadržaje stranica trećih lica, te da se uključenje hiperlinkova ne može smatrati podržavanjem, oglašavanjem ili reklamiranjem sadržaja trećih lica.

8. Mjerodavno pravo

Saglasili ste se da svi pravni odnosi, koji su proistekli ili će proisteći iz činjenice zaključenja ovog ugovora putem Vašeg prihvatanja Opštih uslova, budu uređeni u skladu sa pravom Crne Gore. U slučaju spora, nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

9. Cjelina ugovora

Prihvatanjem Opštih uslova saglasili ste se da je zaključen ugovor čija je sadržina identična sadržini Opštih uslova. Vaši odnosi sa JMV-om, koji će prositeći iz posebnih poslovnih odnosa, odnosno odnosi koji ne proističu iz činjenice upotrebe sadržaja internet stranica JMV-a, regulisani su pravom Crne Gore.

10. Komunikacija

Prihvatanjem Opštih uslova pristali ste da komunikaciju (u vezi sa sadržinom internet stranica) vršite posredstvom Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

11. Izmjena Opštih uslova

Saglasili ste se da JMV zadržava pravo da izmjeni Opšte uslove u bilo koje vrijeme, bez dužnosti da Vas o tome obavještava. Izmjene Opštih uslova imaće efekat sa danom objavljivanja na internet stranicama JMV-a, počev od datuma koji je u Opštim uslovima naveden kao datum objavljivanja.

Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša, Vuković

Podgorica, 1. Novembar 2018

 

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se