Model ugovorenih naknada i nagrada, koji dogovorite sa Vašim advokatom, imaće značajan uticaj na ukupnu sumu koju ćete platiti na ime pruženih pravnih usluga.

Iznos ukupnih naknada i nagrada zavisiće od više faktora, posebno: od vremena koje je posvećeno rješavanju problema; sposobnosti advokata, njegovog iskustva i reputacije; kompleksnosti predmeta; rezultata koji je postignut; ukupnih troškova koj su prouzrokovani.

Naknade i nagrade za rad advokata utvrđene su Advokatskom tarifom

Postoji nekoliko standardnih modela ugovaranja naknada i nagrada koje primjenjuju advokati:

  • Naknada za konsultacije: Fiksna naknadu ili satnica dogovara se prilikom prvog sastanka sa klijentom. Naši advokati ne naplaćuju naknadu za prvi sastanak.
  • Naknada u procentualnom iznosu: Naknada prestavlja procentulni iznos sume koja je presuđena u korist klijenta. Ukoliko klijent izgubi slučaj, advokat ne dobja naknadu dok je klijent dužan da plati troškove postupka. Ugovoreni procenat može značajno varirati, od slučaja do slučaja. Prema pravilu, ovakva vrsta naknade naplaćuje se u slučajevma naknade štete, sporovima koji se tiču imovinskih prava ili drugim slučajevima u kojima potraživanje glasi u novcu.
  • Fiksna naknada: Fiksna naknada se obračunava u relativno jednostavnim slučajevima, kakvi su na primjer poslovi provjere podatka u javnim registrima, pravni poslovi nasljednog prava ili brakorazvodne parnice koje se okončavaju sporazumom stranaka.
  • Satnica: Prema pravilu, naplaćuje se za svaki započeti sat rada advokata. Ovo je najčešći način obračuna naknada u našoj kancelariji. Advokati mogu zaračunavati različite satnice za različite tipove poslova (na primjer, izrada pravnih mišljenja u odnosu na učestvovanje u sudskim postupcima). Nadalje, advokati mogu primjenjivati različite skale na način da iskusniji članovi advokatskog tima naplaćuju veće naknade u odnosu na mlađe advokate ili saradnike.
  • Garancijski depozit: Advokat ugovara naknadu prema principu satnice ili fiksne naknade. Garancijski depozit služi da se naplate budući troškovi, koji će biti predmet fakturisanja. Depozit se polaže na poseban račun advokatske kancelarije, nakon čega se na teret ovih sredstava vrši fakturisanje, potom i plaćanje. Dok traje ugovorni odnos sa klijentom, sredstva novčanog depozita predstavljaju svojinu klijenta (preostali iznos se vraća klijentu nakon prestanka saradnje). Depozit pruža mogućnost advokatu da u najkraćem roku reaguje na poziv klijenta, kao i da obezbijedi da potrebe klijenta budu servisirane tokom dužeg vremenskog perioda.
  • Propisom utvrđena naknada: U nekim slučajevima, naknada na koju advokati imaju pravo utvrđena je zakonom ili drugim propisom, ili je sud određuje svojom odlukom, prema svojoj procjeni.

Kontakt

Slobode 16 | Podgorica 81000 | Montenegro
Telefon / Fax: +382 20 672 672 
Email: office@jmv.co.me 
Internet: www.jmv.co.me 

Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak, 8:00 - 16:00 h

Prijem obavještenja

Registrujte se za prijem naših obavještenja

PLEASE ENABLE THE JAVASCRIPT TO SUBMIT THIS FORM

JUMP TO TOP
X

Right Click

No right click allowed!

Cookies ("kolačići") omogućavaju da prilagodimo izgled sadržaja prezentacije, da prikažemo personalizovan sadržaj, da analiziramo mrežni saobraćaj
i da razumijemo ko su naši posjetioci. Pristupanjem našim sadržajima ovlašćujete nas da upotrebljavamo cookie i slične tehnologije.
Više informacija Saglasan sam Protivim se